Szum rzek – Upių ošimas

lustro

Dworek Miłosza w Krasnogrudzie – nocą
http://www.blogroku.pl/niemenriver,gw8uy,blog.html

Upių intakų ošimas-bendras Nemuno paveldas

The noise of the river flow – common heritage of basin of Niemen river

Ale jest ciągle rzeka na dnie tej rozpadliny, jest i będzie, będzie jak była,
Bo źródło
Bo źródło
Wciąż bije.
Jacek Kaczmarski, Źródło

Mereczanka i Niemen

Mereczanka i Niemen

Szum rzek był taki sam wieki temu, a jednocześnie woda w nich płynie, żyje i jest niepowtarzalna nadal…

Jako współcześni spadkobiercy tradycji i mieszkańcy ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego chcemy ukazać prawidłowość polegającą na tym, że od granic państwowych o wiele trwalszym podziałem są dorzecza rzek. W dorzeczu Niemna było bowiem i jest nadal miejsce na wspólnotę wielokulturowej mieszanki ludów. My, młodzi potrzebujemy jakiegoś sensownego wyjaśnienia, jak żyć i wokół czego budować przyszły świat, tym spoiwem może być wspólne dziedzictwo międzykulturowe i międzyetniczne.
My, młodzi z pogranicza Polski i Litwy, jesteśmy tacy sami; mamy wspólnych przodków, wzrastamy w tym samym krajobrazie, a jednocześnie zasadniczo się różnimy od pokolenia naszych ojców i dziadków związanych z inną epoką. W projekcie nie będziemy głównie czytali książek, lecz z nurtem rzek, aktywnie, smakując zdrowy styl życia, popłyniemy pod prąd dziejów w poszukiwaniu swojej tożsamości, w duchu międzykulturowego i międzyetnicznego dialogu. Skoro do Niemna nadal spływają wszystkie źródełka i rzeki, to i my odnajdziemy to, co nas łączy: nasz międzykulturowy język, który zabierzemy ze sobą na zawsze, niezależnie gdzie przyjdzie nam żyć. Podobnie jak „European heritageclasses” (np.”Celts”, „Silk Routes”) wyruszymy razem na zatarte szlaki, aby zmazać posttotalitarny grzech niepamięci. Nasz Projekt chce odkrywać „Europę Ojczyzn”, chce budować osobowość młodego Europejczyka z tej części UE, który zakorzeniony we wspólnym dziedzictwie, nie podda się współczesnym nacjonalizmom i nietolerancji.

figure-16

Balts's girl

Płynąc pod prąd dziejów, doszukamy się źródeł naszej tożsamości i przyczyn naszej odrębności. Pamięć starorzecza przemówi do nas poprzez krajobraz, architekturę, legendy i obyczaje, a także sztukę i wierzenia. Naszym głównym celem jest zrozumienie fenomenu, dlaczego wielokulturowość i wieloetniczność naszych małych ojczyzn wydać mogła tak spoistą całość, którą dzisiaj może naśladować wspólnota UE. Poza tym chcemy stworzyć swój własny język kulturowych znaków, uniwersalny, a jednocześnie bardzo rodzimy. Wreszcie pragniemy być świetnymi przewodnikami dla naszych gości z Europy i ze świata, aby odżyły sławna nasza gościnność i duch tolerancji. Pragniemy również wykorzystać twórcze talenty młodych ludzi z mniejszymi możliwościami, praca i zabawa metodą projektu pozwolą wyrównać ich szanse edukacyjne.

grzebyk

balts's comb

Główny temat Projektu rozwija nasze zainteresowania dziedzictwem kulturowym naszego Pogranicza, dzięki wykorzystaniu aktywizujących form projektowych przybliża nam te wartości, które do tej pory odnajdywaliśmy częściowo w tradycji rodzinnej. Jednak brak ciągłości spowodowanej kataklizmami XX stulecia wymaga odszukania przez nas naturalnego spoiwa, aby zbudować swoja tożsamość. Projekt jest niebywałą okazją dialogu Polaków i Litwinów: znalezienia wspólnych punktów, wspólnego „języka”. Temat projektu odpowiada na naszą potrzebę zakorzenienia w Europie Małych Ojczyzn.

Rotniczanka i Niemen

Rotniczanka i Niemen

„The noise of the river flow” has been the same centuries ago, but still water is flowing, is alive is something extraordinary. We the young from the Polish- Lithuanian boarder-line are the same; we have our common ancestors, we grow u in similar landscape, but at the same time we ore completely different from the generation of our fathers and grandfathers who were associated with another age. In this project we are not going to read books but we are going to go with the flow of the river, tasting healthy style of life, we shall go against the tide of the history searching for our identity. If all the streams and small rivers flow to the Niemen river, we shall also find something that integrates us; our inter cultural language which we shall take with us for ever, no matter where we shall live in future. Similarly to „European heritage classes like the Celts and Silk Routes, we are going to set off looking for untouched trails in order to erase the post totalitarianism sin of oblivion. Our project wants to discover the Europe of home country , it wants to build personality of a young European in the part of Europe which has its roots in common heritage and which is not liked by modern nationalism and intolerance.

Biała Hańcza

Biała Hańcza

Sailed against the current of history, doszukamy our identity, the sources and causes of our differences. Memory of old appeal to us through the landscape, architecture, legends and customs, as well as art and beliefs. Our main goal is to understand the phenomenon of why our multicultural and multiethnic small homelands could spend so coherent whole, which today can emulate the EU community. In addition, we want to create their own cultural characters, universal, and very home. Finally, we want to be great guides for our guests from Europe and the world, to our famous Meanwhile, the spirit of hospitality and tolerance. We’d also like to use the creative talents of young people with fewer opportunities, work and fun way to allow the project to equalize their chances edukacyjne.Główny about our project to develop the cultural heritage of our interest in the Border due to the activation of the project brings us to the values that have odnajdywaliśmy partly in family tradition. However, the lack of continuity caused disasters requires the twentieth century we find a natural binder, to build its identity. The project is extraordinary opportunity of dialogue Poles and Lithuanians: finding common points, a common „language”. About the project answers the need for our roots in Europe, little homelands.

Projekt sfinansowany w ramach Programu Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

PLFWM

frse1

borekStowarzyszenie Młodzieży Sejneńskiej BOREK

lazdijai1

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Ministerstwo Edukacji nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s